Edit Content

e-posta: info@iznmedya.com.tr

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

İZN Medya Nazan Alkan (Bundan böyle “İZN Medya” veya “Şirket” olarak anılacaktır) “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) vasıtasıyla kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Politika, İZN Medya tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, İZN Medya’nın işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

İşbu Politika, İZN Medya tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. İZN Medya, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve İşlemenin Hukuki Sebepleri, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

İZN Medya tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

  a. Kimlik Bilgisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgileri

  b. İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-posta gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgileri

  c. Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Kurumun ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgileri

  d. Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: Kişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin tüm bilgileri

  e. Ödeme Bilgisi: İZN Medya’dan alınacak hizmete dair veya satışa sunulan ürünlerin satımı için gerekli ödeme bilgileri ve kayıtları

  f. Müşteri Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgileri

  g. Müşteri İşlem Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgileri

  h. İşlem Güvenliği Bilgisi: Belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileri

  i. Risk Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel verileri

  j. Finansal Bilgi: Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verileri

  k. Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileri

  l. Denetim ve Teftiş Bilgisi: Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileri

  m. Özel Nitelikli Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verileri

  n. Pazarlama Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeleri

  o. Okunma Bilgisi: Kişiye gönderilen e-postaların erişim, okuma/tıklama bilgisi, IP adresi, kullanıcı adı, üyelikten ayrılma – istenmeyen e-posta olarak bildirme bilgisini

  p. Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileri

  q. Çerez Verileri: Kullanıcıların dijital ortamdaki faaliyetlerinin takibi neticesinde elde edilen, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kullanıcı adı ve şifre gibi her türlü kişisel veri bu kategori altında sınıflandırılacaktır. Kullanıcılara gösterilen pop- up uyarılar, internet sitesi kullanımına yönelik benzeri verileri

ifade eder.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz İZN Medya tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda ve İZN Medya ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, İZN Medya internet sitesi, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanmaktadır. Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere;

 • İZN MEDYA’ya ait web sitesini kullanan veri sahiplerinin açık rızası olması halinde veya açık rıza alınmasına gerek olmadan kişisel veri işlenebilecek şartlardan birinin varlığı halinde İZN MEDYA’ya ait web siteleri ve uygulamalar üzerinden,
 • İZN MEDYA sitesi,
 • İZN MEDYA tarafından hazırlanan formlar,
 • Veri sahipleri tarafından gönderilen e-postalar ve veri sahipleri ile yapılan telefon üzerinden sürdürülen iletişim,
 • Sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin gibi) paylaşımları,
 • Ticari elektronik ileti onayları, SMS, e-posta,
 • İZN MEDYA ile ilişki kurmak gibi amaçlarla kişisel verilerini paylaşma,
 • İZN MEDYA tarafından düzenlenen etkinliklere yapılan başvurular,
 • İZN MEDYA’in iş ilişkisi içerisinde olduğu ve kurumların çalışanları olmak nedeniyle, bu kurumlar üzerinden,
 • Kartvizit paylaşımı,
 • Çerezler (Cookies) ve Benzer Takip Teknolojileri,

vb. yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun kişisel verilerini İZN MEDYA ile paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel verileri toplanabilmektedir.

İZN MEDYA ayrıca web sitesi üzerinden Google Analytics, Facebook vb. aracılığıyla anonim analiz bilgileri edinebilmektedir. Bu bilgilerin kullanımında, web sitesi kullanıcılarının ilgili üçüncü kişilere verdikleri kişisel bilgi paylaşım onayları esastır.

İZN MEDYA, burada sayılan kişisel veri elde etme yöntem ve kanallarına yenilerini ekleme ve var olanlardan vazgeçme ve Politika metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutar. Yapılan değişiklikler Politika’nın güncellenmesi yoluyla duyurulacaktır. Bu nedenle Politika’nın yayınlandığı web sitemizi düzenli olarak kontrol ve takip etmenizi öneririz.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Veri sahiplerinin kişisel verilerini elde etme hukuki sebepleri, her biri durum özelinde değişiklik göstermektedir. Bunlar kısaca, Kanun’un 5.maddesinde sıralanmış olduğu şekliyle;

  2.2.1. Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması

diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, İZN MEDYA tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.

  2.2.2. Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde İZN MEDYA tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda İZN MEDYA, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.

  2.2.3. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, İZN MEDYA tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.

  2.2.4. Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile İZN MEDYA arasında kurulan veya hâlihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

  2.2.5. Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda İZN MEDYA, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.

  2.2.6. Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak İZN MEDYA tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.

  2.2.7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, İZN MEDYA zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.

  2.2.8. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, İZN MEDYA ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla İZN MEDYA tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde İZN MEDYA öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

İZN MEDYA, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.

2.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; İZN MEDYA tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

  a. İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde, kanunlar kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek,

  b. İZN MEDYA ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, İZN MEDYA içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

  c. İZN MEDYA ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, İZN MEDYA tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci ve mali işlerin yürütülmesi,

  d. Katılım sağladığınız etkinliklerle ilgili etkinliği düzenleyen ve etkinlik paydaşı olan kuruluşlarla kişisel verilerinizin paylaşılabilmesi, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi,

  e. Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, özgeçmişleriniz, eğitim bilgileriniz ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere ve şirketlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

  f. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması (listeleme, doğrulama, analiz, anket ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgilerin üretilmesi, internet sitesi ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analizlerin yapılması ve sizlere özelleştirmelerde bulunulması gibi) ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile kişisel veriler işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

İZN MEDYA tarafından toplanan kişisel verileriniz; yukarıda 2.3. maddede belirlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’nı gerçekleştirebilmek için kişisel verileri yurt içi veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle gerekli güvenlik önlemleri ile ve gizlilik içerisinde paylaşabilmektedir.

İZN MEDYA tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

4. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, toplanan kişisel verilerin aşağıda sıralanmış kişi ve kurumlara aktarabilecektir:

  a. İş ortaklarına ve paydaşlarına,

  b. Tedarikçilerine,

  c. Şirket yetkililerine,

  d. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

  e. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

  a. İş Ortağı: Faaliyetleri ve yürüttüğü projeler kapsamında iş birliği ve iş ortaklığı kurduğu gerçek ve tüzel kişi tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak veri aktarımı gerçekleştirilir.

  b. Tedarikçi: İZN MEDYA’ya hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak veri aktarımı gerçekleştirilir.

  c. Şirket yetkilileri: İZN MEDYA bünyesindeki yetkili gerçek kişilerdir. İZN MEDYA’nın faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim amacıyla sınırlı olarak veri aktarımı yapılır.

  d. Hukuken Yetkili Kamu Hukuk Tüzel Kişileri: Kamu Kurum ve Kuruluşları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlardır. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak veri aktarımı yapılır.

  e. Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız olarak tanımlanmaktadır. İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak veri aktarımı yapılır.

5. Veri Sahiplerinin Aydınlatılması ve Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla İZN MEDYA tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli yapı oluşturulmuştur.

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar :

  a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  f. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç (30) otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İZN MEDYA, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte İZN MEDYA gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

İZN MEDYA tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kanun’un 28. Maddesi ‘istisnalar’ hükmü çerçevesinde aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından işleme alınmayacaktır:

  a. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

  b. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlamave istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

  c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suçteşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

  d. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

  e. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  f. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekliolması,

  g. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  h. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurumve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  i. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik vemali çıkarlarının korunması için gerekli olması

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel veriler, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilecektir. Mevzuatta öngörülmüş süreler yok ise, İZN MEDYA her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme faaliyetinin amacını göz önünde bulunarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır.

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde; kişisel veriler İZN MEDYA tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

7. Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları

İZN MEDYA, bu web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

8. İZN Medya Tarafından Yapılan Spesifik Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

8.1. İZN MEDYA Web Sitelerini Ziyaret Eden Kullanıcılar

İZN MEDYA web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların site içindeki hareketleri, Google ve Facebook gibi üçüncü kişilerin sağladığı olanaklar doğrultusunda izlenmekte ve anonim olarak analiz edilmektedir. Bu bilgilerin kullanımında, web sitesi kullanıcılarının üçüncü partilere verdikleri kişisel bilgi paylaşım onayları esastır.

8.2. İZN MEDYA Tedarikçi, Yüklenici, İş Ortakları ile Profesyonel İlişkilerin Yürütülmesi

İZN MEDYA faaliyetlerini yürütebilmek için pek çok kurum ve gerçek kişiye hizmet vermekte veya pek çok kurum ve gerçek kişiden hizmet almakta, iş ortaklığı, işbirliği yapmakta ve pek çok sözleşmesel ilişki içerisine girmektedir. Bu sözleşmesel/profesyonel ilişkilerin yürütülebilmesi amacıyla, İZN MEDYA tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının kişisel verileri işlenmektedir.

İZN MEDYA tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının Ad Soyad, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, e-mail, telefon numarası, ikametgah adresi gibi iletişim verileri ve gerekli hallerde banka hesap bilgileri gibi ödeme verileri elde edilmektedir.

Elde edilen bu kişisel veriler, hizmet alınan, işbirliği, sponsorluk veya benzeri bir sözleşmesel ilişki içerisinde olunan gerçek kişiler ve kurumlar ile İZN MEDYA arasındaki sözleşmenin ifası, kurulması ve/veya yenilenmesi; kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması; organizasyon ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası; veri yönetimi, analiz faaliyetleri; İZN MEDYA’nın iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının icrası; organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması ve davetiye, bildirim gönderilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel veriler İZN MEDYA ile sözleşmesel ilişki sona erdikten sonra, yasal zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır.

Kişisel veriler e-posta, telefon gibi iletişim kanalları, İZN MEDYA’in profesyonel ilişki içerisinde olduğu kurumların kendileri ve sözleşmeler üzerinden elde edilmekte ve İZN MEDYA’in veri kayıt sistemine işlenmektedir. Bu başlık altında veri işlemenin hukuki sebepleri; md.5/2/a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2/c uyarınca varsa veri sahibi veya bağlı olduğu kurumla sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca İZN MEDYA’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/d uyarınca tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halleridir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.